Thu03222018

Back ҮТА Сан хөмрөгийн танилцуулга

Сан хөмрөгийн танилцуулга

1 ҮТА-т баримт нь хадгалагдаж буй байгууллагын жагсаалт
2 Хувь хүний сан хөмрөг
3 Кино, гэрэл зураг, дуу дүрсний сан хөмрөг
4 Зураг төслийн баримтын сан хөмрөг
5 Монгол ардын намын баримтын сан хөмрөг