Tue01232018

Back Хууль, эрх зүй АЕГ-ын даргын тушаал

АЕГ-ын даргын тушаал

Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Үзсэн
1 "Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтны хөдөлмөрийн үлгэрчилсэн норм, норматив"-т нэмэлт өөрчлөлт оруулах 274
2 "Төрийн архивын үйл ажиллагаанд хяналт, шинжилгээ-үнэлгээ хийх журам" 264
3 "Хууль хяналтын байгууллагад архивын баримт түр ашиглуулах журам" -ыг хүчингүй болгох тухай. 2016-11-04 273
4 "Үндэсний төв архивын үйлчилгээнд тусгай нууцлал бүхий хэвлэмэл хуудас ашиглах журам" батлах тухай. 2016.10.12 A/99 255
5 Албан хэрэг хөтлөлт, архивын ажилтанд олгох мэргэшлийн "Тэргүүлэх", "Зөвлөх" зэргийн шалгалтын журам 2015.03.26 А/50 898
6 Албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мөрдөх журам 2015.04.28 А/68 1122
7 Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтны хөдөлмөрийн үлгэрчилсэн норм, норматив 2015.09.04 А/131 894
8 Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хяналт шалгалтын заавар 2009.07.14 №69 856
9 Архивын баримтанд хуулбар хувь үйлдэх, нөөц ба хөмрөг байгуулах журам 2004 он.№92 1327
10 Архивын баримтын нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх журам 2015.04.30 А/73 1348