Tue12122017

Back Хууль, эрх зүй АЕГ-ын даргын тушаал

АЕГ-ын даргын тушаал

Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Үзсэн
41 Төрийн байгууллагын захирамжлалын болон албан бичигт хэрэглэх хэвлэмэл хуудасны нэр төрөл, хэвлэмэл хуудасны эх загварын А, Б зураглал 2001.06.25 № 91 492
42 Удирдлагын зөвлөлийн журам 2015.03.26 А/49 250
43 Улсын байцаагчдын хэвлэмэл хуудасны загвар 2014.11.10 №А/175 338
44 Хууль хяналтын байгууллагад архивын баримт түр ашиглуулах журам 2015.01.20 №А/03 327
45 Хууль хяналтын байгууллагад архивын баримтыг түр ашиглуулах журам 2015.01.20 A/03 262
46 Хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх^ хадгалах журам 134
47 Хэвлэмэл хуудасны үнийн тарифийг шинэчлэн батлах тухай 2015.03.16 № А/43 389
48 Цаасан баримтыг сэргээн засварлах ажлын заавар 2010.01.25 №А/13 317
49 Цахим мэдээллийн аюлгүй байдлыг хангах тухай.2010.№33 370
50 ШУТЗТөслийн баримтанд эрдэм шинжилгээ техник боловсруулалт хийх ажлын журмын тухай 2003 оны №145 776