Tue05232017

Back Хууль, эрх зүй АЕГ-ын даргын тушаал

АЕГ-ын даргын тушаал

Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Үзсэн
21 Барилга байгууламжийн зураг төсөл, техникийн баримт бичгээр хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх ажлын заавар 2006.01.26 №5 298
22 Барилга байгууламжийн зураг төсөл, техникийн баримт бичгээр хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх ажлын тухай 1619
23 ББНШТК-ийн бүрэлдэхүүн дүрмийг шинэчлэн батлах тухай 2014 №177 1819
24 Боловсролын салбарын үйл ажиллагааны явцад бий болсон баримт 2012.11.28 №А/135 396
25 Гадаадад илгээх албан бичиг, захидлыг монгол бичгээр үйлдэх журам 2748
26 Зураг төслийн байнга хадгалах баримт бичгийн үлгэрчилсэн жагсаалтын тухай. 2005.№152 864
27 Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад үзүүлэх үйлчилгээнд тавигдах шаардлага 2015.04.30 А/71 230
28 Кино, дуу, дүрсний баримтын хадгалалт, хамгаалалтын заавар 2012.04.11 №А/34 313
29 Мэргэшлийн "Тэргүүлэх" зэрэг олгох тухай 2011.№112 5993
30 Мэргэшлийн "Тэргүүлэх" зэрэг олгох тухай 2011.№142 2669