Sun02182018

Back Хууль, эрх зүй АЕГ-ын даргын тушаал

АЕГ-ын даргын тушаал

Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Үзсэн
21 Банк, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичгийн хадгалах хугацааны жагсаалт 2012.07.27 №А/78 515
22 Барилга байгууламжийн зураг төсөл, техникийн баримт бичгээр хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх ажлын заавар 2006.01.26 №5 370
23 Барилга байгууламжийн зураг төсөл, техникийн баримт бичгээр хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх ажлын тухай 1704
24 ББНШТК-ийн бүрэлдэхүүн дүрмийг шинэчлэн батлах тухай 2014 №177 1901
25 Боловсролын салбарын үйл ажиллагааны явцад бий болсон баримт 2012.11.28 №А/135 480
26 Гадаадад илгээх албан бичиг, захидлыг монгол бичгээр үйлдэх журам 2877
27 Зураг төслийн байнга хадгалах баримт бичгийн үлгэрчилсэн жагсаалтын тухай. 2005.№152 928
28 Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад үзүүлэх үйлчилгээнд тавигдах шаардлага 2015.04.30 А/71 332
29 Кино, дуу, дүрсний баримтын хадгалалт, хамгаалалтын заавар 2012.04.11 №А/34 407
30 Мэргэшлийн "Тэргүүлэх" зэрэг олгох тухай 2011.№112 6286