Thu02222018

Back Хууль, эрх зүй АЕГ-ын даргын тушаал

АЕГ-ын даргын тушаал

Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Үзсэн
1 "Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтны хөдөлмөрийн үлгэрчилсэн норм, норматив"-т нэмэлт өөрчлөлт оруулах 314
2 "Төрийн архивын үйл ажиллагаанд хяналт, шинжилгээ-үнэлгээ хийх журам" 298
3 "Хууль хяналтын байгууллагад архивын баримт түр ашиглуулах журам" -ыг хүчингүй болгох тухай. 2016-11-04 298
4 "Үндэсний төв архивын үйлчилгээнд тусгай нууцлал бүхий хэвлэмэл хуудас ашиглах журам" батлах тухай. 2016.10.12 A/99 280
5 Албан хэрэг хөтлөлт, архивын ажилтанд олгох мэргэшлийн "Тэргүүлэх", "Зөвлөх" зэргийн шалгалтын журам 2015.03.26 А/50 937
6 Албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мөрдөх журам 2015.04.28 А/68 1173
7 Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтны хөдөлмөрийн үлгэрчилсэн норм, норматив 2015.09.04 А/131 927
8 Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хяналт шалгалтын заавар 2009.07.14 №69 884
9 Архивын баримтанд хуулбар хувь үйлдэх, нөөц ба хөмрөг байгуулах журам 2004 он.№92 1360
10 Архивын баримтын нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх журам 2015.04.30 А/73 1377