Sun02182018

Back Хэвлэн нийтлэл Арга зүйн гарын авлага

Арга зүйн гарын авлага

Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Үзсэн
1 “ТӨРИЙН АРХИВЫН НӨХӨН БҮРДҮҮЛЭЛТ, НЯГТЛАН ШАЛГАЛТЫН АЖЛЫН АРГА ЗҮЙ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ” ГАРЫН АВЛАГА 266
2 Үлгэрчилсэн жагсаалт хэвлэгдэн гарлаа 578
3 Архивын ерөнхий газрын даргын тушаалаар батлагдсан 22 арга зүйн баримт бичгийн эмхэтгэл хэвлэгдэн гарав. 480
4 Монгол улсын архивын сан хөмрөгийн баримтын нэгдсэн ангилал 2349
5 Банк, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааны явцад үүссэн санхүүгийн нийтлэг баримт бичгийн хадгалах хугацааны үлгэрчилсэн жагсаалт 3159
6 Кино, дуу, дүрсний баримтын хадгалалт, хамгаалалтын заавар 2347
7 Архивын цаасан баримтыг тоон хэлбэрт шилжүүлэх нийтлэг журам 4026
8 Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар 12193
9 ААХХ-ийн үйл ажиллагаанд холбогдох эрх зүйн баримт бичгийн эмхэтгэл хэвлэгдэн гарлаа. 1809
10 Байгууллагын үйл ажиллагаанд үүссэн удирдлагын нийтлэг баримт бичгийн хадгалах хугацааны үлгэрчилсэн жагсаалт 5299
11 Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар. 2007 он. 5613