Sat01202018

Back Хууль, эрх зүй Хууль зүйн сайдын тушаал Албан хэрэг хөтлөлт, архивын ажилтанд мэргэшлийн зэрэг, зэргийн нэмэгдэл олгох тухай.2005 №15/41/25

Албан хэрэг хөтлөлт, архивын ажилтанд мэргэшлийн зэрэг, зэргийн нэмэгдэл олгох тухай.2005 №15/41/25

Албан хэрэг хөтлөлт, архивын ажилтанд мэргэшлийн зэрэг, зэргийн нэмэгдэл олгох тухай.2005 №15/41/25