Sun02182018

Back Хэвлэн нийтлэл Арга зүйн гарын авлага Архивын цаасан баримтыг тоон хэлбэрт шилжүүлэх нийтлэг журам

Архивын цаасан баримтыг тоон хэлбэрт шилжүүлэх нийтлэг журам

Танилцуулга: Монгол улсын Засгийн газрын 2006 оны 64 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд архивын баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажил байгууллага, төрийн архивуудад хийгдэж эхэлж байна. Иймд Архивын ерөнхий газраас цаасан суурьтай баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, хуулбар хувь үйлдэх ажлыг улсын хэмжээнд архив зүйн дагуу нэгдсэн арга зүй, зохион байгуулалтаар хангах зорилгоор “Архивын цаасан баримтыг тоон хэлбэрт шилжүүлэх нийтлэг журам”-ыг боловсруулж, газрын даргын 2010 оны А/32 дугаар тушаалаар батлуулан, 2011 оны 04 дүгээр сарын 01-нээс эхлэн мөрдүүлж ажиллахаар боллоо. Журамд цахим хэлбэрт шилжүүлэх цаасан суурьтай баримтыг сонгох, хуулбар хувь үйлдэх ажиллагаа, ашиглах техник хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийн үзүүлэлт, хүчин чадал, ажиллах зааварчилгааг дэлгэрэнгүй зааж өгсөн. Уг журмыг хэрэгжүүлснээр архивын баримтын эрэлт хайлт, ашиглалтыг хөнгөн шуурхай, боловсронгуй болгох, эх баримтыг ашиглалтаас чөлөөлж хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах ач холбогдолтой юм.

Үнэ: 4000 төгрөг

Хаанаас худалдах авах: Та энэ номыг авахыг хүсвэл  АЕГ-ын Санхүүгийн хэлтсийн 261508 / Гар утсаар залгахад урд нь 51 залгана уу/ утсаар холбоо барих буюу хүрэлцэж ирж авч болно.

Хаяг: