Tue03202018

Үзэсгэлэн

ҮТА нь 147 м2 талбай бүхий үзэсгэлэнгийн танхимтай. Түүхт ой, тэмдэглэлт үйл явдлыг тохиолдуулан, холбогдох архивын баримт, эх сурвалжаар үзмэрээ тогтмол шинэчилдэг.

Үзэсгэлэнг тодорхой асуудал, сэдвийн дагуу, дангаараа болон бусад байгууллага, архивтай хамтран, нүүдлийн ба суурин хэлбэрээр, дотоод, гадаадад архивын баримтаар суурин болон нүүдлийн үзэсгэлэн гаргах ажлыг тогтмол зохион байгуулж байна.

Онлайн үзэсгэлэнгээр та орно уу...