Thu02222018

Back Хууль, эрх зүй АЕГ-ын даргын тушаал "Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтны хөдөлмөрийн үлгэрчилсэн норм, норматив"-т нэмэлт өөрчлөлт оруулах

"Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтны хөдөлмөрийн үлгэрчилсэн норм, норматив"-т нэмэлт өөрчлөлт оруулах

"Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтны хөдөлмөрийн үлгэрчилсэн норм, норматив"-т нэмэлт өөрчлөлт оруулах