Sun02182018

2014

  • PDF

1.Төрийн архивуудын 2014 оны үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт, шинжилгээ-үнэлгээний тайланг энд дарж үзнэ үү.

2.Аймаг, нийслэлийн архивуудын 2014 оны үндсэн үйл ажиллагааны нэгдсэн тоон үзүүлэлтийг энд дарж үзнэ үү.

3.Салбар архивуудын 2014 оны үндсэн үйл ажиллагааны нэгдсэн тоон үзүүлэлтийг энд дарж үзнэ үү.

4.Төрөлжсөн архивуудын 2014 оны үндсэн үйл ажиллагааны нэгдсэн тоон үзүүлэлтийг энд дарж үзнэ үү.