Tue03202018

Back АЕГ Газар Хэлтэсийн Танилцуулга Мэргэжил, арга зүйн удирдлагын газар

Мэргэжил, арга зүйн удирдлагын газар

 

•    Төрийн болон байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах;
•    Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн арга зүй, зохион байгуулалтыг сайжруулах, дагаж мөрдөх дүрэм, журам, заавар, стандарт, норм, норматив боловсруулж батлуулах,      мөрдүүлэх;
•    Архивын сан хөмрөгийн нөхөн бүрдүүлэлтэд арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, нэгдсэн судалгаа хийх, баримтын бүрэлдэхүүн нэр төрөл, үнэ цэнийг нягтлан шалгах зарчим,  шалгуур тогтоох;
•    Архивын баримтад нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх, тооллого явуулах ажлыг зохион байгуулах, статистик мэдээ гаргах, мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх;
•    Архивын баримтын хадгалалт, хамгаалалтын ажилд арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, зохион байгуулалтыг сайжруулах;
•    Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн анхан болон мэргэшүүлэх, захиалгат сургалтын стандарт, хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулах, сургалт, семинар зохион  байгуулах, мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх чиглэлээр их, дээд сургууль, коллежтэй хамтран ажиллах.

Албан тушаал

Утас

Цахим шуудан

1

Газрын дарга

77002086

Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

2

Архивын баримтын тоо бүртгэл, статистик мэдээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

77002046

Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

3

Архивын баримтын хадгалалт, хамгаалалтын арга зүй хариуцсан мэргэжилтэн

77002046

Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

4

Архивын баримтын нөхөн бүрдүүлэлт, нягтлан шалгалтын арга зүй хариуцсан мэргэжилтэн

77002046

Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

5

Албан хэрэг хөтлөлтийн зохион байгуулалт, стандартын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

77002046

Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

6

Сургалтын төвийн ажилтан

77002055

Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

7

Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан

-

8

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

-

Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

9

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

-

Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.

10

Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй.