Өргөдөл-гомдол шийдвэрлэлт

АРХИВЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ 2018 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН БАЙДЛААР БАЙГУУЛЛАГА, ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ

/2018.01.02-2018.11.02/

 

Байгууллагын

 нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт

Үүнээс

Бичгээр

11-11 төвөөр

Нийт иргэн, албан хаагчдаас ирсэн

Албан хаагчдаас

Иргэнээс

Байгууллагаас

1.

Архивын ерөнхий газар

303

303

4

303

267

36

-

2.

Үндэсний төв архив

478

478

-

478

-

478

-

 

ДҮН

781

781

4

781

267

514

-

 

Архивын ерөнхий газарт хандаж

иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

 

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт

Үүнээс

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа   болоогүй

Шийдвэрлэлт

/%/

1.

Архивын ерөнхий газар

303

298

-

-

5

98.3

2.

Үндэсний төв архив

478

468

-

-

10

97,5%

 

Өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн агуулга

Байгууллагын нэр

Зонхилж байгаа асуудал / тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/

1.

Архивын ерөнхий газар

  1. Ажилд орохыг хүссэн-21
  2. Лавлагаа хүсэх тухай – 15
  3. Албан хаагчдаас ирсэн өргөдөл-267

2.

Үндэсний төв архив

  1. Баримт судлах тухай -298
  2. Архивын лавлагаа авах тухай-179
  3. ҮТА-ын үйл ажиллагаатай танилцах-1

 

 

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Лавлах утас 1800-1205

Facebook