Арга зүйн гарын авлага

Үлгэрчилсэн жагсаалт хэвлэгдэн гарлаа

Хадгалах хугацааны үлгэрчилсэн жагсаалт хэвлэгдэн гарлаа

Хаанаас худалдан авах: Та энэ номыг авахыг хүсвэл  АЕГ-ын Санхүүгийн хэлтсийн 261508 / Гар утсаар залгахад урд нь 51 залгана уу/ утсаар холбоо барих буюу хүрэлцэж ирж авч болно. Үнэ: 5000₮

Архивын ерөнхий газрын даргын тушаалаар батлагдсан 22 арга зүйн баримт бичгийн эмхэтгэл хэвлэгдэн гарав.

 

Хаанаас худалдан авах: Та энэ номыг авахыг хүсвэл  АЕГ-ын Санхүүгийн хэлтсийн 261508 / Гар утсаар залгахад урд нь 51 залгана уу/ утсаар холбоо барих буюу хүрэлцэж ирж авч болно. Үнэ: 20000

Монгол улсын архивын сан хөмрөгийн баримтын нэгдсэн ангилал

Танилцуулга: “Нэгдсэн ангилал” нь монгол улсын архивын салбарын түүхэнд анх удаа гарч байгаа архивын баримтын ангиллын арга зүйн баримт бичиг юм.
Гарын авлага нь Үндсэн ангилал, Туслах ангилал, Нэгдсэн ангиллыг хэрэглэх зөвлөмж, Үсгийн дараалал-зүйлийн заагуур гэсэн хэсгээс бүрдэнэ.

“Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөр” батлагдан гарснаар монголын үндэсний архивын нийт сан хөмрөгийн баримт мэдээллийн нэгдсэн ангилал боловсруулах ажил шинэ нөхцөлд, шинэ арга хэлбэрээр, шинэ туршлага, мэдээлэл дээр тулгуурлан хийгдэх шаардлага зүй ёсоор тавигдсан юм.

Нэгдсэн ангиллын гол зорилго нь Монголын архивын нийт сан хөмрөгт хадгалагдаж байгаа баримтуудын үүссэн цаг хугацаа, хадгалагдаж буй газар,  агуулга, бүрэлдэхүүн, хэлбэр тээгчээс үл хамааран тэдгээрийг олон түвшинд бүлэглэн ангилж, ерөнхийгөөс нарийвчилсан руу шилжсэн тусгай шатлалыг бий болгон түүний тусламжтайгаар архивын бүх төрлийн лавлагааны хэрэгсэлд байгаа мэдээллийг индексжүүлж ашиглахад зориулагдсан болно.


Хаанаас худалдах авах: Та энэ номыг авахыг хүсвэл  АЕГ-ын Санхүүгийн хэлтсийн 261508 / Гар утсаар залгахад урд нь 51 залгана уу/ утсаар холбоо барих буюу хүрэлцэж ирж авч болно.

Банк, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааны явцад үүссэн санхүүгийн нийтлэг баримт бичгийн хадгалах хугацааны үлгэрчилсэн жагсаалт

Танилцуулга: Архивын тухай хуулийн 9.4.1 дэх заалт, холбогдох бусад хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, нийгмийн эрэлт хэрэгцээг хангах зорилтын үүднээс санхүү мөнгө, зээлийн харилцаа болон нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааны явцад үүссэн санхүүгийн нийтлэг баримт бичгийн эрдэм шинжилгээ, мэдээлэл лавлагааны практик ач холбогдол, үнэ цэнг харгалзан баримтын хадгалах хугацааг архив зүйн үндэслэлтэй тогтоох ерөнхий зарчмыг баримтлан "Банк, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааны явцад үүссэн санхүүгийн нийтлэг баримт бичгийн хадгалах хугацааны үлгэрчилсэн жагсаалт" /цаашид үлгэрчилсэн жагсаалт гэх/-ыг боловсруулав.
Үлгэрчилсэн жагсаалтад Архивын тухай хууль, Банкны тухай багц хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай зэрэг хууль тогтоомж, Монгол банкны баримт бичиг хадгалах хугацааны жагсаалт /2010/, арилжааны банк, банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл  ажиллагааны явцад үүссэн баримт бичиг зэргийг судлан, Монгол банк, арилжааны банкны албан ёсны санал, мэргэжлийн зөвлөмжийг тусгасан.

Хаанаас худалдах авах: Та энэ номыг авахыг хүсвэл  АЕГ-ын Санхүүгийн хэлтсийн 261508 / Гар утсаар залгахад урд нь 51 залгана уу/ утсаар холбоо барих буюу хүрэлцэж ирж авч болно.

Кино, дуу, дүрсний баримтын хадгалалт, хамгаалалтын заавар

Танилцуулга: Кино, гэрэл зургийн хальс, гэрэл зураг, микрофильм, микрофиш, аудио, видео     хуурцаг, пянз, СD, DVD зэрэг тээгч дээр тусгай төрлийн төхөөрөмж ашиглан хөдөлгөөнт болон хөдөлгөөнгүй дүрс, дуу авиаг буулгаж бичсэн баримтууд хадгалагдаж байдаг.
Аудиовизуаль баримтууд нь өөрийн онцлог шинж чанараасаа хамаарч цаасан суурьтай баримттай харьцуулахад орчны нөлөөлөлд амархан автдаг учир хадгалалт, хамгаалалтын горимыг чанд мөрдөхийг шаарддаг. Тухайлбал, цаасан суурьтай баримтанд бий болсон толбо, механик гэмтэл нь баримтыг бүхэлд нь устгаж чадахгүй, сэргээн сэлбэх боломжтой байдаг бол аудиовизуаль баримтанд үүссэн толбо, механик гэмтэл тухайн мэдээллийг сэргээх боломжгүй байдалд хүргэдэг.
Ийм учраас аудиовизуаль баримтууд хадгалалт, хамгаалалтын илүү өндөр төвшин шаардана.

Эдгээр баримтын амьдралын циклыг уртасгаж, олон нийтийн хүртээл болгоход дараах нөхцлийг бүрдүүлэх шаардлагатай юм. Үүнд:
1.    Эх баримтыг шаардлага хангасан орчинд найдвартай хадгалах    
2.    Нийтэд ашиглуулах болон хамгаалахын тулд хуулбар хувь үйлдэж,   тохиромжтой тээгч дээр байршуулах

3.    Эрэлт ихтэй баримтыг тоон хэлбэрт шилжүүлэх, эрэлт бага боловч байнгын хадгалалтанд авах баримтыг микро хальсанд буулгах зэргээр хамгаалалтын болон ашиглалтын хуулбарыг хийж аналоги хэлбэрээс тоон хэлбэрт шилжүүлэх ажил хийгдэж байна.
Зааврыг Архивын ерөнхий газрын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хяналтын хэлтсийн дарга А.Болд, мэргэжилтэн Д.Батжаргал нар эрхлэн боловсруулав.

Хаанаас худалдан авах: Та энэ номыг худалдан авахыг хүсвэл Азхур, Интер, Боловсрол номын дэлгүүрүүд болон АЕГ-ын Санхүүгийн хэлтсийн 261508 утсаар холбоо барина уу.

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол

Онлайн лавлагаа авах

Онлайн захиалга

Лавлах утас 1800-1205

Facebook